E-BOOK zadarmo

 
Cenné informácie, ktoré ušetrili peniaze už mnohým klientom.
Čo by som mal vedieť pred uzavretím životného poistenia? 
Na čo sa pýtať a na čo nezabudnúť? Stiahnite si E-book zadarmo!
 

Program MôJ ŽIVOT

 
Investičné životné poistenie.
 
Široké spektrum krytia rizík umožňuje klientovi budovať si optimálnu poistnú ochranu podľa svojich požiadaviek. Táto variabilita zostáva nezmenená počas celého trvania poistenia, kedy si klient svoju poistnú ochranu prispôsobuje meniacim sa životným situáciám.
 
Program Môj Život je kombináciou 
- životného poistenia, kde môžu byť poistené až dve osoby, a 
- investovania do fondov.
 
V rámci programu Môj Život klient môže využiť aj tieto výhody:
- bonus za výšku poistného
- vernostný bonus
- investičný autopilot na postupný presun naakumulovaných finančných prostriedkov z viac rizikových fondov do konzervatívnejšieho fondu.
 
Klient si vyberá fondy podľa vlastného želania alebo má k dispozícii ponúkané skupiny fondov ako predvolené stratégie investovania.
Osoba poistená investičným životným poistením môže mať dojednanú konštantnú alebo klesajúcu poistnú sumu pre prípad smrti.
 
Investičné životné poistenie v programe MôJ ŽIVOT.
Výhodou progamu Môj Život je prístupnosť aktuálnej hodnoty účtu tak poistníkovi, ako aj oprávneným osobám v prípade úmrtia poistenej osoby alebo poistenej osobe v prípade dožitia sa konca poistenia, ak poistenie bolo dojednané na dobu určitú.
V období, kedy sa platí poistné, platia navyše nasledovné výhody:
- ak aktuálna hodnota účtu v čase úmrtia poistenej osoby je nižšia ako poistná suma pre prípad smrti v deň úmrtia, oprávnené osoby dostanú poistnú sumu pre prípad smrti
- ak v deň úmrtia nemala poistená osoba úmrtie kryté poistnou sumou a aktuálna hodnota účtu v čase úmrtia poistenej osoby je nižšia ako zaplatené poistné, oprávnené osoby dostanú zaplatené poistné znížené o prípadné vyplatené čiastočné odkupy.
 
V rámci investičného životného poistenia programu Môj Život si môžete vybrať z nasledovných fondov:
- Dlhopisový fond
- Dlhopisový fond Európske spoločnosti
- Akciový fond Európa
- Akciový fond
- Zmiešaný fond
- Akciový fond Nové trhy
- Akciový fond Európske malé spoločnosti
- Akciový fond Agrotrendy
- C-Quadrat Total Return Global fond
 
Cieľom fondov je dlhodobý nárast hodnoty ich aktív. Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v EUR. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, riziko nestálosti prostredia, politické a právne riziko.
 
Životné poistenia v programe MôJ ŽIVOT:
- Rizikové životné poistenie
- Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou
- Úrazové poistenie
- Pripoistenie kritických chorôb
- Poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti
- Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
- Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti
- Poistenie chirurgických zákrokov
- Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity
- Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
- Doktor+
- Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti.
 
Poistné je možné platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Voľné finančné prostriedky je možné investovať aj formou mimoriadneho poistného kedykoľvek bez poplatku. V prípade dočasných finančných ťažkostí poistníka môže poisťovňa poskytnúť prázdniny v platení poistného.
 
Využite zľavu až 20 % (podľa počtu dojednaných pripoistení) na poistnom za pripoistenia dojednané v novodojednanej poistnej zmluve.
 
Poistenia a pripoistenia vhodné pre vašu životnú situáciu? Voľba investičnej stratégie?