- váš čas sú vaše možnosti 
    - problém je, že si myslíte, že máte dosť času
 

 

2. pilier dôchodkového sporenia

 
apríl 2014
 
SDS – starobné dôchodkové sporenie
DSS – dôchodková spravcovská spoločnosť
.............................................................................................

Kto môže aktuálne vstúpiť do 2. piliera? 

(uzatvoriť novú zmluvu)
Každý, kto 
- má menej ako 35 rokov
- a zároveň je alebo v minulosti bol aspoň raz dôchodkovo poistený v Sociálnej poisťovni.
 
Ak fyzická osoba spĺňa predošlé dve podmienky, už sa neskúma, či v čase uzatvorenia zmluvy o SDS je aktuálne zamestnaná alebo nezamestnaná a či má prvé, tretie alebo x-té zamestnanie. 
 
Prvé dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni mohla fyzická osoba získať ako:
- zamestnanec,
- povinne dôchodkovo poistená osoba,
- osoba riadne sa starajúca o dieťa do šiestich rokov veku alebo počas riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku,
- osoba poberajúca peňažný príspevok za opatrovanie,
- osoba vykonávajúca osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.
 

Prečo sa oplatí vstúpiť do DSS?

- Vytváram si svoje vlastné úspory na svoj dôchodok.
 
- Nestojí ma to nič navyše,
iba si časť povinných odvodov, ktoré každý mesiac ja a môj zamestnávateľ posielame do Sociálnej poisťovne, presmerujem na môj osobný účet.
 
- V prípade úmrtia úspory na osobnom dôchodkovom účte získajú pozostalí.
 
- Sám si zvolím svoju investičnú stratégiu. Rozhodnem, akú časť úspor chcem mať spravovanú vo fonde s garanciou a akú časť v akciovom fonde bez garancie,   ale s potenciálom vyššieho výnosu.
 
- Mám stále dokonalý prehľad o stave mojich dôchodkových úspor – 24 hodín denne mám prístup k môjmu účtu na webe a výpis môžem dostávať zdarma aj e-   mailom alebo skrátenú informáciu formou SMS.
 
- Navyše si môžem na svoj účet posielať aj dobrovoľné príspevky, ktoré zároveň znižujú môj daňový základ*.
 
- Situácia v Sociálnej poisťovni, kde klesá počet prispievateľov a narastá počet poberateľov dôchodkov už dnes nie je dobrá a štát si musí na dôchodky vyplácané z 1. piliera požičiavať. Situácia sa bude pravdepodobne riešiť zvyšovaním veku odchodu do dôchodku.
 
*Suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie je do 31.12.2016 nezdaniteľnou časťou základu dane, a to do výšky 2% zo základu dane zisteného z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Maximálnu výšku nezdaniteľnej časti základu dane určuje §11 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 
.............................................................................................

Kto môže prestúpiť z inej DSS do našej DSS?

- Prestúpiť môže každý sporiteľ, ktorý už má aktívnu zmluvu v inej DSS.

- Pred spísaním prestupovej zmluvy si musí sporiteľ v pobočke Sociálnej poisťovne vyzdvihnúť ,,Akceptačný list,, a jeho originál (vydaný skôr, ako je dátum podpisu sporiteľa na zmluve) sa spolu s návrhom zmluvy zašle do našej DSS.

- Prestúpiť môže každý sporiteľ, ktorý už má aktívnu zmluvu v inej DSS

- Pred spísaním prestupovej zmluvy si musí sporiteľ v pobočke Sociálnej poisťovne vyzdvihnúť ,,Akceptačný list,, a jeho originál (vydaný skôr, ako je dátum podpisu sporiteľa na zmluve) sa spolu s návrhom zmluvy zašle do našej DSS.

 
Akceptačný list získa zdarma:
- každý kto je v pôvodnej DSS aspoň 12 mesiacov,
- sporitelia, ktorí začali prvykrát pracovať v období od 1.4.2012 do 31.12.2012, t.j. povinne vstupovali do 2. piliera, majú vydanie akceptačného listu zdarma ihneď.
- inak sa Sociálnej poisťovni za vydanie akceptačného listu platí poplatok 16 eur.
 
 
..............................................................................................................................................................................................................................
https://www.asdss.sk/dochodkove-sporenie
 

Od januára 2013 si môžete sporiť v II. pilieri aj dobrovoľne a to v neobmedzenej výške. K príspevku z povinných odvodov si môžete pravidelne alebo nepravidelne a vo výške príspevku, ktorú si určíte sám prispievať a sporiť si na svojom osobnom dôchodkovom účte.  Spôsob prevodu si určíte sám, buď tento príspevok za vás uhradí zrážkou zo mzdy zamestnávateľ alebo ho budete posielať vy osobne na účet DSS.

Ak si sporíte alebo sa chystáte sporiť si v DSS, budete v budúcnosti svoj dôchodok dostávať z dvoch zdrojov – zo Sociálnej poisťovne a druhú časť zo svojich peňazí nasporených a zhodnotených na osobnom dôchodkovom účte v DSS.

Pri podpise zmluvy s DSS si musíte vybrať jeden alebo viac fondov, ktoré DSS spravuje a prostredníctvom ktorých budete zhodnocovať svoje peniaze. Od januára 2013 majú DSS povinnosť spravovať 2 dôchodkové fondy (DF):

  • jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond 
  • jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond

DSS môže spravovať aj viac dôchodkových fondov.

Sporiteľ si môže sporiť v jednom z vybraných fondov alebo súčasne vo dvoch dôchodkových fondoch, pričom ak si sporí vo dvoch fondoch, vtedy jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

Pozor!

 

DSS je povinná do 28. februára 2013 zaslať sporiteľovi, ktorý si k 1. januáru 2013 sporí v negarantovanom dôchodkovom fonde, vyhlásenie s prejavom vôle byť naďalej sporiteľom v dôchodkovom fonde bez garancií. Sporiteľ je povinný toto vyhlásenie vyplniť, podpísať a doručiť DSS najneskôr do 31. marca 2013. Ak sporiteľ nedoručí DSS vyhlásenie do tohto termínu, stane sa automaticky k 30. aprílu 2013 sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Ak sporiteľ sporí v dvoch dôchodkových fondoch súčasne, výzva o potvrdení účasti sa vzťahuje len na tú časť čistej hodnoty majetku sporiteľa, ktorá sa nachádza v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

 

Pri výbere investičnej stratégie by sa mal každý sporiteľ rozhodovať podľa svojich osobných potrieb a preferencií. Pri výbere fondov je rozhodujúce zvážiť či dať prednosť vyššiemu výnosu pri vyššom riziku, alebo naopak, uprednostniť menšie riziko s nižším výnosom.

Výšku dôchodkových úspor, to znamená stav na dôchodkovom účte, sa môže sporiteľ dozvedieť kedykoľvek. Allianz – Slovenská d.s.s. zverejňuje informácie o aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky, stave dôchodkového účtu, o hospodárení spoločnosti, ako aj porovnanie výkonnosti benchmarku a výkonnosti fondov.

Aktuálne informácie poskytuje na:

  • svojom webovom sídle www.asdss.sk
  • zákazníckych centrách
  • bezplatnej infolinke 0800 111 555
  • výpise z účtu do vlastnej e-mailovej schránky (ak o to klient požiada)
  • v sms správach (ak o to klient požiada).

Raz ročne od nás dostáva sporiteľ bezplatne výpis o stave na svojom osobnom dôchodkovom účte. Súčasťou ročného výpisu je aj porovnanie výkonnosti dôchodkového fondu so zvoleným benchmarkom (okrem dlhopisového dôchodkového fondu).

https://www.asdss.sk/dochodkove-sporenie